مقالات

معرفی شیرهای کنترل فشار (Pressure Control Valves)

معرفی شیرهای کنترل فشار

فشار و جریان سیال دو عامل تعیین کننده توان خروجی در هر سیستم هیدرولیکی هستند. در نتیجه برای حصول نتایج مورد انتظار، در زمان طراحی مدار هیدرولیکی موارد زیر باید طی یک روند منطقی تعیین شوند:

۱-فشار سیستم

۲-پارامترهای هندسی و اندازه های مربوط به شیرها و عملگر

۳-مقدار دبی سیستم

حداکثر نیروی قابل اعمال به وسیله سیلندر (جک) هیدرولیکی (یا عملگر خطی) تابعی از حداکثر فشار سیستم و سطوح مقاطع پیستون و میله پیستون می باشد.

معرفی شیرهای کنترل فشار- مقالات آموزشی هیدروال

در نتیجه، کنترل دقیق میزان فشار سیستم، امکان کنترل دقیق نیروهای تولید شده در عملگرها را فراهم نموده و اجزاء سیستم هیدرولیکی را در برابر ایجاد تنشهای غیرمجاز حفاظت می نماید. سطح فشار مورد نیاز مدار، حجم جریان عبوری و توالی کاری، مشخصاتی هستند که اندازه شیر کنترل فشار را تعیین می کنند.

شیرهای کنترل فشار بسته به نوع کاربرد، دارای انواع زیر می باشند:

۱-شیر اطمینان ساده

۲-شیر اطمینان مجهز به خط فرمان (پایلوتی)

۳-شیر ترتیبی 

۴-شیر کاهنده فشار

۵-شیر بی بار کننده 

۶-شیر متعادل کننده

۷-شیر ترمزی

۸-سوئیچهای فشاری

به منظور آشنایی بیشتر با هر یک از انواع شیرهای کنترل فشار نام برده، مقالات مرتبط با آنها را در بخش مقالات آموزش هیدرولیک مطالعه نمایید.

نوشته های مرتبط