مقالات

شیر بی بار کننده

شیر بی بار کننده

شیر بی بار کننده، نوعی شیر کنترل فشار است که در مواقع عدم نیاز به پمپ در مدار، جریان ارسالی از پمپ را با فشار بسیار کم به مخزن تخلیه می نماید. بی بار شدن پمپ در نهایت به کاهش مصرف، توان و اتلاف حرارتی ناشی از تخلیه سیال در فشار بالا منتهی می گردد.

با افزایش فشار لازم در خط فرمان به منظور غلبه بر نیروی فنر، پیستون پایینی در جهت بالا حرکت کرده و منجر به تخلیه پمپ به مخزن خواهد شد. میزان فشار فرمان مورد نیاز به نیروی تنظیمی فنر وابسته است.

در بسیاری سیستم های هیدرولیکی از جمله پرس ها، عملگر در بخشی از دور رفت که بدون درگیری با بار مقاوم طی می شود، نیازمند جریان و سرعت بالاست. و هنگام شروع و طی نمودن سیکل کاری، به جریان پائین و فشار بالا نیاز دارد. در این مدارها می توان از دو پمپ استفاده نمود. 

طوری که هنگام درگیری با بار مقاوم، پمپ کوچکتر که قابلیت تامین سیال در فشار بالا و دبی پایین دارد سیال مورد نیاز مدار را تامین می نماید. و در نتیجه، پمپ بزرگتر را که جهت تامین حجم زیاد سیال در فشار پایین طراحی شده، بی بار می کند.

در این وضعیت، جریان خروجی پمپ بزرگتر مستقیما و بدون نیاز به تخلیه از طریق شیر اطمینان به مخزن تخلیه می گردد. بنابراین با بی بار کردن پمپ بزرگ طی بخشی از سیکل کاری، از اتلاف توان جلوگیری به عمل می آید.

نوشته های مرتبط