مقالات

شیرهای کنترل جریان با سیستم جبران کننده فشار، دما و لزجت

شیرهای کنترل جریان با سیستم جبران کننده فشار، دما و لزجت

شیرهای کنترل جریان با سیستم جبران کننده فشار

از آنجایی که میزان جریان عبوری از شیر کنترل جریان (فاقد جبران کننده فشار) متناسب با جذر افت فشار در عرض گلوگاه تغییر می نماید، هرگونه تغییر در فشار ورودی یا خروجی موجب تغییر در میزان جریان عبوری از شیر می شود. ولی شیرهای کنترل جریان با سیستم جبران کننده فشار، بصورت اتوماتیک نسبت به تغییرات فشار تنظیم شده و همواره افت فشار را ثابت نگاه می دارند.

در نتیجه میزان جریان عبوری از این شیرها ثابت می ماند. شیرهای کنترل جریان با سیستم جبران کننده فشار تنها در یک جهت قادر به عملکرد مناسب هستند. برای کنترل جریان یک خط در دو جهت، یک روش استفاده از دو شیر کنترل جریان به همراه دو شیر یکطرفه است.

هنگامی که جریان های متفاوت در دو جهت نیاز باشد این سیستم ایده آل است. اما اگر نیاز به جریان های مساوی باشد، مشکلاتی در تنظیم شیرهای کنترل جریان بوجود خواهد آمد. در این موارد می توان با استفاده از یک شیر کنترل جریان در مداری پل مانند جریان هایی مساوی در دو جهت برقرار نمود.

شیرهای کنترل جریان با سیستم جبران کننده دما و لزجت

تغییرات دمای روغن موجب تغییر حجم جریان عبوری از یک گلوگاه ثابت در کانال های کنترل جریان می شود. با کاهش لزجت، جریان عبوری از گلوگاه افزایش می یابد. بنابراین در برخی از شیرهای کنترل جریان برای کاهش تغییرات جریان ناشی از تغییرات دما یا لزجت، گلوگاه های قابل تنظیم با لبه های تیز مورد استفاده قرار می گیرند.

روش دیگر، استفاده از صفحات فلزی غیر هم جنس است که به دلیل متفاوت بودن مقادیر انبساط در زمان افزایش دما، مقدار جریان عبوری را کنترل می نمایند.

نوشته های مرتبط