پروژه مکانیزم حرکت بازوی مجسمه

مجتمع تجاری آرمان - مشهد

پروژه پاورپک سکوی بارگیری

سردخانه میوه های درخشان - تهران

پروژه بازسازی جک تخلیه کامیون

سیلوی شهید علمی - کرج