تجهیزات نشت گیری, محصولات

شیر تزریق کامپوند

Hydrowhale Compound injection (Sealing) Valves

شیر تزریق کامپوند (نشت گیری)

معرفی محصول

 

شیر تزریق کامپوند (خمیر نشت گیری) رابط بین تفنگ (گان) تزریق کامپوند و کلمپ نشت گیری است. 

 

کاربرد محصول

 

شیر تزریق کامپوند نیز مانند تفنگ (گان) تزریق کامپوند و کلمپ نشت گیری یکی از تجهیزات نشت گیری بوده و در فرآیند نشت گیری خطوط لوله در صنایع مختلف کاربرد دارد.

نوشته های مرتبط