محصولات

شیر تزریق کامپوند

Hydrowhale Compound injection (Sealing) Valves

شیر تزریق کامپوند (نشت گیری)

معرفی محصول

شیر تزریق کامپوند (خمیر نشت گیری) رابط بین تفنگ (گان) تزریق کامپوند و کلمپ نشت گیری است. 

کاربرد محصول

شیر تزریق کامپوند نیز مانند تفنگ (گان) تزریق کامپوند و کلمپ نشت گیری یکی از تجهیزات نشت گیری بوده و در فرآیند نشت گیری خطوط لوله در صنایع مختلف کاربرد دارد.
نوشته های مرتبط