مقالات

فیوزهای هیدرولیکی

فیوزهای هیدرولیکی (رپچر دیسک = Rupture Disk)

فیوزهای هیدرولیکی که به آنها رپچر دیسک یا دیسک فدا شونده نیز می گویند، قطعاتی هستند که به منظور حفاظت از اجزای سیستم مورد استفاده قرار گرفته و مانع افزایش بیش از حد فشار می شوند. به این ترتیب که یک دیسک فلزی نازک در فشار مشخص پاره شده و مسیر سیال به مخزن آزاد می گردد.

البته جایگزین نمودن دیسک جدید برای استفاده دوباره از فیوز ضروری است. به منظور جلوگیری از آسیب سیستم هیدرولیکی، همراه با پمپ های مجهز به سیستم جبران کننده فشار این فیوزها نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

فیوز هیدرولیکی شبیه فیوز الکتریکی است و هر دو وظایف مشابهی را برعهده دارند. کاربرد دیگر فیوزهای هیدرولیکی حفاظت از سیلندرهای بزرگ هیدرولیکی و تحت فشار است.

فیوز هیدرولیکی (رپچر دیسک) - هیدروال

نوشته های مرتبط