مقالات

شیرهای ترکیبی و ترمزی

شیرهای ترکیبی و ترمزی

شیرهای ترکیبی

شیرهای ترکیبی برای کنترل ترتیب عملکرد دو شاخه موازی از مدار به کار گرفته می شوند. برای مثال این شیر می تواند عملکرد دو جک را به ترتیبی کنترل نماید که جک دوم پس از طی کورس جک اول شروع به فعالیت نماید. شیرهای ترتیبی همچنین جهت اطمینان حاصل نمودن از تامین مقدار معینی فشار در یک بخش از مدار قبل از شروع به کار قسمت دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

در ابتدا عملگر اول به عنوان گیره قطعه کار را محکم می گیرد. سپس عملگر دوم مرحله سوراخکاری را تکمیل می نماید. زمانی که مرحله اول کار کامل شد و قطعه کار به وسیله عملگر گیره محکم شد، فشار مدار بالا رفته و پیستون شیر ترتیبی به وسیله خط فرمان مستقیم، در مقابل فشار فنر به سمت بالا حرکت می نماید.

در این حالت با ثابت نگهداشتن فشار در مجرای اولیه، جریان به سمت مجرای ثانویه هدایت می شود. برای  تامین مسیر برگشت جریان عموماً از یک شیر یکطرفه به موازات شیر ترتیبی استفاده می شود.

شیر ترمزی

شیر ترمزی یک شیر کنترل فشار نرمال بسته است که معمولا دو خط فرمان مستقیم و غیر مستقیم دارد. این شیر غالبا همراه با موتورهای هیدرولیکی به عنوان ترمز دینامیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

در حین گردش عادی موتور، خط فرمان غیر مستقیم با استفاده از فشار عملکرد سیستم منجر به باز نگاه داشتن شیر می شود. به عبارت دیگر، وجود فشار در خط فرمان غیر مستقیم جلوی ایجاد فشار روی موتور که ناشی از بسته شدن مسیر تخلیه موتور به وسیله شیر ترمزی است را می گیرد.

نوشته های مرتبط