مقالات

شیرهای کنترل جریان تناسبی

شیرهای کنترل جریان تناسبی

در این شیرها از ترکیب هنرمندانه مکانیزم تحریک شیر با سیستمهای مدرن کنترلی استفاده می شود. طراحان سیستمهای هیدرولیک با استفاده از این شیرهای کنترل جریان تناسبی ضمن کاهش پیچیدگی و تعداد اجزاء سیستم، دقت و کارایی آن را افزایش می دهند. یک شیر کنترل جریان تناسبی با کنترل الکترونیکی به طور دائم مقدار جریان سیال هیدرولیک خروجی را متناسب با میزان سیگنال جریان ورودی تنظیم می نماید.

از این شیر می توان به منظور کنترل دقیق سرعت یا شتابگیری و کاهش شتاب حرکت یک سیلندر (یا موتور هیدرولیکی) استفاده نمود. کنترل مذکور می تواند به طور بسیار دقیق و تحت فرمان یک سیستم الکتریکی از راه دور، یا میکروکامپیوتر، و یا PLC عمل نماید. اغلب شیرهای کنترل جریان تناسبی به سیستم جبران کننده فشار مجهز هستند تا تغییرات جریان ناشی از بروز تغییر در فشار ورودی یا خروجی را حداقل نمایند.

یک شیر کنترل جریان تناسبی با کنترل الکترونیکی متشکل از سه بخش اصلی زیر است:

۱ – سولونوئید تناسبی جهت اعمال فرمان

۲ – بخش کنترلی جریان که قرقره شیر در آن قسمت قرار دارد

۳ – یک انتقال دهنده دیفرانسیلی خطی متغیر (LVDT) با سیستم فیدبک الکترونیکی

سیگنال به وسیله کامپیوتر، PLC، و یا تجهیزات کنترلی دیگر (همچون رله های منطقی قدیم یا پتانسیومترها) به کارت کنترلی شیر ارسال شده و سپس به کمک سولونوئید به نیرویی متناسب با سیگنال ارسالی تبدیل می شود تا به قرقره شیر اعمال گردد. با اعمال نیرو، قرقره حرکت تدریجی خود را انجام داده تا مقدار دقیقی از جریان سیال که متناسب با سیگنال ارسالی است به سمت عملگر ارسال گردد.

چنانچه مقدار جریان سیگنال ورودی تغییر یابد، نیروی وارد بر قرقره نیز به طور متناسب تغییر و به تغییر تناسبی سرعت حرکت عملگر منتهی می گردد. حرکت قرقره به دقت به وسیله سیستم درایور رصد شده و اطلاعات مکانی محل استقرار آن بصورت بازخورد به کارت کنترلی شیر ارسال می گردد.

سیگنال مذکور به طور پیوسته با سیگنال ورودی از سیستم کنترل مقایسه می شود. مقدار اختلاف این دو سیگنال به صورت یک سیگنال تحریک جدید محل استقرار قرقره را تصحیح می نماید. این عمل تا زمان به صفر رسیدن اختلاف ادامه می یابد.

با ورود سیگنال به تقویت کننده الکترونیکی، سولونوئید تناسبی فشار خط فرمانی را تنظیم می نماید که از مجرای A تامین شده و به منظور تغییر مکان قرقره مورد استفاده قرار می گیرد. آشکارساز LVDT سیگنال بازخورد، موقعیت قرقره را به تقویت کننده ارسال می کند. و تنظیم وضعیت گلوگاه واسط بین مجاری A و B  را موجب می گردد. شیرهای منطقی تناسبی هم بصورت خطی و هم با مشخصات پیشرفته تنظیم جریان جهت استفاده موجود می باشند.

نوشته های مرتبط