مقالات

شیرهای کاهنده سرعت

شیرهای کاهنده سرعت

یکی از انواع شیرهای کنترل جریان شیرهای کاهنده سرعت هستند که با کاهش تدریجی نرخ جریان عبوری از آنها، شتاب منفی لازم برای کنترل اینرسی حرکتی بارهای سنگین و یا سیلندرهای با سرعت بالا تامین می شود. با تحریک تدریجی بادامک، میزان جریان خروجی از شیر محدود می شود. زاویه بادامک متصل به میله پیستون و پارامترهای طراحی شیر تعیین کننده زمان و نرخ کاهش سرعت هستند.

معمولا در مدارهای هیدرولیکی همراه با این شیر برای تامین برگشت آزاد جریان، از یک شیر یکطرفه استفاده می شود. بطور کلی، استفاده از شیرهای کاهنده سرعت، بیشتر در مواقعی مناسب است که مقدار دبی عبوری قابل توجه باشد. استفاده از این شیرها برای دبی های کمتر از ۱۵ لیتر بر دقیقه توصیه نمی شود.

نوشته های مرتبط