مقالات

تقسیم کننده های جریان

تقسیم کننده های جریان

تقسیم کننده های جریان به لحاظ مکانیزم داخلی به دو دسته اصلی طبقه بندی می شوند:

۱ – با استفاده از شیر

۲ – با استفاده از موتور

در نوع اول، جریان از یک جفت گلوگاه با مشخصات سازگار و قرقره های متصل به هم عبور کرده و بصورت مساوی بین خروجی ها تقسیم می گردد. هرچند در صورت طراحی خاص، امکان دارد نسبت های غیر مساوی از جریان هم تامین گردد. افزایش جریان عبوری از یک گلوگاه در نهایت افزایش افت فشار و بر هم خوردن تعادل هیدرولیکی قرقره را به دنبال خواهد داشت.

تغییر وضعیت قرقره در جهتی است که با کاهش سطح گلوگاه، جریان های عبوری مجدداً متعادل می شوند. در صورت معکوس شدن جهت جریان، مجموعه تقسیم کننده به ترکیب کننده جریان تبدیل شده و جریان های مساوی به آن راه پیدا می کنند. در نتیجه مشاهده می شود که از یک شیر تقسیم کننده جریان برای همزمان نمودن حرکت دو عملگر در دو جهت نیز می توان استفاده نمود.

این شیر همچنین، برای جریان های عبوری کم (زیر ۲۰۰ لیتر بر دقیقه) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. گرچه عملکرد این شیرها از دقت کافی برخوردار است با این حال نباید از این روش برای همزمان کردن دو سیلندر در تعداد سیکل های زیاد استفاده نمود. مگر اینکه تنظیم در هر چند سیکل با قید مکانیکی یا شیر همزمان کننده عمل انجام شود.

در تقسیم کننده های جریان با مکانیزم موتوری، تعدادی موتور چرخ دنده ای با محور همزمان کننده مشترک، جریان را به صورت مساوی و یا با نسبت معین در طراحی های ویژه، از خود عبور می دهند. البته وجود نشتی در عرض دنده به یکسان نبودن دقیق خروجی ها منتهی می گردد. بعلاوه، میزان دقت به اختلاف فشار بین خروجی ها و ورودی های مدار بستگی دارد.

نوشته های مرتبط