مقالات

شیر کاهنده فشار

شیرهای کاهنده فشار

شیرهای  کاهنده فشار نوعی از شیرهای کنترل فشار است که در مواضع خاصی از مدار هیدرولیک به منظور کاهش سطح فشار تا سطح مشخصی مورد استفاده قرار می گیرند. در اثر حرکت قرقره داخلی (به وسیله فشار خروجی) مجرای خروجی تنگ تر شده و فشار در آن کاهش می یابد.

این عملکرد تا رسیدن فشار خروجی به حد تنظیم شده ادامه یافته و زمانی که فشار خروجی به کمتر از سطح مورد نظر برسد، گلوگاه باز و جریان سیال بصورت آزاد برقرار می گردد. توجه به این نکته ضروری است که برای ایجاد نیروی مقابله کننده با فنر، یک مسیر داخلی، خروجی را به پشت قرقره وصل کرده و موجب انتقال فشار خروجی به آن می شود.

در شیرهای کاهنده فشار، جریان اضافی به مخزن باز نمی گردد. بلکه این شیرها با ایجاد افت فشار ناشی از تنگ نمودن گلوگاه، فشار را صرفا در خروجی کاهش می دهند. استفاده از این نوع شیر در مواقعی ضرورت و اهمیت پیدا می کند که در بخشی از مدار، فشار محدود و قابل کنترل مورد نیاز باشد. مانند فشار در سیلندر متصل به گیره ای که قطعات ظریف را نگاه می دارد.

با عملکرد شیر کاهنده فشار و در نتیجه  کاهش فشار در ورودی سیلندر، نیروی اعمال شده به فنر توسط میله پیستون نیز کاهش می یابد. در شیر کاهنده فشار، معکوس شدن جریان از خروجی  به سمت ورودی، در فشار تنظیم شده، به بسته شدن کامل این شیر منتهی می گردد. بنابراین در مدارهایی که معکوس شدن جهت جریان اجتناب ناپذیر است، باید از تمهیدات دیگری مانند نصب شیر کنترل جهت یکطرفه استفاده نمود.

در شیرهای کاهنده فشار بدلیل استفاده از اثر گلوگاه، گرما تولید می شود. بنابراین مقدار این گرما باید در محاسبات مدار مورد توجه قرار گیرد. در صورت نیاز به دو سطح فشار متفاوت و همزمان، سیستم متشکل از دو پمپ جداگانه عملکرد بهتری خواهد داشت. البته این موضوع به مقدار جریان، فشار مورد نیاز سیال و میزان تفاوت در دو سطح فشار بستگی دارد.

نوشته های مرتبط