مقالات

روش اندازه گیری مقدار جریان ورودی

روش اندازه گیری مقدار جریان ورودی

 

در این روش، شیر کنترل مقدار جریان ورودی، میان پمپ و تحریک کننده هیدرولیکی جای گرفته و میزان روغن تزریق شده به درون تحریک کننده را اندازه می گیرد.

کاربرد: 

سیستم هایی که در آن ها، بار همواره و در همه لحظات در برابر جابه جایی توسط تحریک کننده هیدرولیکی مقاومت می کند.

مزیت: دقت بسیار بالا

نمونه ها:

۱- بالابردن جسم با جک عمودی

۲- هل دادن قطعه با سرعت کنترل شده یا به صورت گسترده در ماشین تراش

ساز و کار سیستم هیدرولیکی در این روش

۱- پمپ سبب خروج روغن از مخزن و به جریان افتادن آن در مدار می شود.

۲- مازاد خروجی پمپ از راه یک شیر فشار شکن به مخزن باز می گردد که در شکل زیر نمایش داده نشده است.

۳- جریان روغن پس از گذر از شیر کنترل مسیر، به شیر کنترل جریان ورودی می رسد.

۴- یک عدد شیر یک طرفه درون ساختمان شیر کنترل مقدار جریان و یا به صورت موازی با آن نصب می شود تا بازگشت آزادانه روغن برگشتی امکان پذیر باشد.

۵- جریان کنترل شده توسط این شیر،  وارد تحریک کننده شده و پیستون بر اثر فشار و نیروی شاره (سیال) به حرکت درآمده و کار مکانیکی از مجموعه دریافت می شود.

۶- جریان برگشتی از تحریک کننده، پس از عبور از شیر کنترل مسیر، به مخزن باز می گردد؛ بنابراین، در هر چرخه، روغن دو مرتبه از شیر کنترل مسیر عبور می کند؛ یک بار در ابتدای مدار و پس از خروج از مخزن و بار دیگر در انتهای مدار و پیش از ورود به مخزن (شکل زیر).

شیر کنترل مقدار جریان ورودی
تحریک کننده هیدرولیکی با شیر کنترل مقدار جریان ورودی

محل های گوناگون جای گیری شیر کنترل مقدار جریان ورودی و نتایج آن:

۱- میان شیر کنترل مسیر و تحریک کننده (همانند شکل بالا): مقدار روغن و سرعت تحریک کننده تنها در یک جهت اندازه گیری و کنترل می شود.

۲- میان پمپ و شیر کنترل مسیر: مقدار روغن و سرعت تحریک کننده در هر دو جهت اندازه گیری و کنترل می شود.

 

نوشته های مرتبط