مقالات

پمپ پیستون محوری متغیر

پمپ پیستون محوری متغیر (با صفحه زاویه گیر)

در پمپ های پیستون محوری متغیر، محور بلوک سیلندر و محور محرک در هر دو در راستای خط مرکزی قرار دارند. زمانی که بلوک سیلندر می چرخد، پیستون ها بخاطر پیروی از وضعیت صفحه زاویه گیر به صورت رفت و برگشتی حرکت می کنند.

صفحه جداکننده وسیله ارتباطی مجاری ورود و خروج روغن با بلوک سیلندر است. پیستون ها هنگام حرکت به سمت داخل و خارج سیلندرهای مربوطه، به ترتیب از مقابل مجاری خروجی و ورودی صفحه جداکننده عبور می نمایند.

پمپ های پیستون محوری را می توان به صورت جابجایی متغیر نیز طراحی نمود. در نوع جابجایی متغیر موقعیت صفحه زاویه گیر به کمک مکانیزم های دستی، سروو و یا از طریق سیستم جبران کننده تنظیم می شود. حداکثر زاویه مربوط به صفحه زاویه گیر ۱۷.۵ درجه است.

نوشته های مرتبط