مقالات

پمپ پیستون محوری ثابت

پمپ پیستون محوری (ثابت) با محور خمیده

در پمپ های پیستون محوری ثابت، مجموعه ای از پیستون ها در بلوک سیلندر روی محیطی دایره ای مستقر شده اند که به وسیله محوری محرک، دوران می نمایند. خط مرکزی بلوک سیلندر نسبت به خط مرکزی محور محرک در موقعیتی با زاویه ای معین قرار می گیرد.

میله های پیستون به کمک اتصالات کروی به فلنج محور محرک متصل می باشند به گونه ای که تغییر فواصل بین فلنج مذکور و بلوک سیلندر، موجب حرکت رفت و برگشتی پیستون ها در داخل سیلندر می گردد. بلوک سیلندر به وسیله یک اتصال یونیورسال به محور محرک ارتباط یافته است.

در این گونه پمپ ها امکان تنظیم جابجائی حجمی پمپ به وسیله تغییر زاویه میسر می گردد. زاویه مذکور از صفر تا °۳۰ قابل تغییر بوده که به ازای صفر درجه جریان خروجی وجود نخواهد داشت و در°۳۰ مقدار جریان به حداکثر می رسد.

در حالی که پمپ های پیستونی جابجائی متغیر مکانیزم تغییر زاویه دارند، انواع با جابجائی ثابت آنها معمولا در زوایای °۲۳ یا °۳۰ عمل کرده و قابلیت تغییر زاویه را ندارند.

نوشته های مرتبط