مقالات

معرفی پمپ پیستون شعاعی

معرفی پمپ پیستونی شعاعی

در این نوع پمپ، پیستون ها در بلوک سیلندر در موقعیت شعاعی مستقر بوده و عمود بر محور مرکزی دارای حرکت رفت و برگشتی هستند. پیستون ها که می توانند استوانه ای یا کروی باشند، به دلیل وجود نیروی گریز از مرکز و فشار سیال (در پشت آنها) همیشه با سطح رینگ عکس العمل در تماس هستند.

به منظور پمپ نمودن سیال، رینگ عکس العمل نسبت به محور روتور باید در موقعیت خارج از مرکز قرار داشته باشد. نهایتاً به دلیل چرخش بلوک سیلندر و موقعیت خارج از مرکزی، پیستون های یک طرفه (نیمه پایین) به سمت خارج و پیستون های طرف دیگر به سمت داخل سیلندر (به طرف مرکز روتور) حرکت می نمایند.

در جایی که پیستون ها از مرکز روتور فاصله می گیرند مکش لازم بوجود آمده و سیال می تواند به وسیله مجرای ورودی شیر مرکزی به داخل سیلندرهای مربوطه هدایت شود. زمانی که پیستون از وضعیت حداکثر خارج از مرکزی عبور می نماید، تابع رینگ عکس العمل باید به داخل سیلندر حرکت نماید. و در نهایت کاهش حجم ایجاد شده ناشی از جابجایی پیستون، سیال را به طرف مجرای خروجی شیر مرکزی می راند.

در انواع جابجایی متغیر، در اثر تغییر کورس پیستون ها (بواسطه تنظیم خروج از مرکز رینگ عکس العمل)، جابجائی حجمی پمپ تغییر می یابد.

مکانیزم عملکرد پمپ پیستون شعاعی - مقالات هیدروال
نمایش عملکرد پمپ پیستون شعاعینوشته های مرتبط