مقالات

معرفی شیرهای کنترل جریان (Flow Control Valves)

معرفی شیرهای کنترل جریان

شیرهای کنترل جریان

از شیرهای کنترل جریان به منظور تنظیم میزان روغن ارسالی به بخشهای مختلف سیستم هیدرولیک استفاده می شود. استقرار صحیح شیر در محل مناسب، عملکرد بهینه سیستم را بدنبال دارد.

در سیستمهائی که از پمپ جابجایی ثابت استفاده شده باشد، در اثر تنگ کردن مجرای شیر کنترل جریان، مقاومت در مقابل عبور سیال افزایش یافته و در نتیجه فشار در سمت چپ شیر کنترل جریان افزایش می یابد. چنانچه فشار مذکور بتواند بر سطح فشار تنظیم شده در شیر اطمینان غلبه کند، بخشی از جریان از طریق شیر اطمینان تخلیه خواهد گردید. کاهش جریان خروجی از شیر کنترل جریان، کاهش سرعت عملگر را بدنبال خواهد داشت.

معرفی شیرهای کنترل جریان- مقالات آموزشی هیدروال

 در سیستمهائی که از پمپ جابجایی متغیر مجهز به سیستم جبران کننده فشار استفاده شده است، بکار افتادن سیستم جبران کننده فشار موجب کاهش جریان خروجی می گردد (بدون آنکه جریان اضافی از شیر اطمینان عبور کند). به عنوان مثال چنانچه سیستم جبران کننده در فشار psi 1500 تنظیم شده باشد با تنگ کردن مجرای شیر کنترل جریان و افزایش فشار تا psi 1500، مکانیزم جبران کننده شروع به عمل نموده و از مقدار جریان خروجی پمپ می کاهد.

انواع شیرهای کنترل جریان

به طور کلی می توان شیرهای کنترل جریان را به انواع زیر تقسیم نمود:

  1. شیرهای کنترل جریان با سیستم جبران کننده فشار
  2. شیرهای کنترل جریان با سیستم جبران کننده دما و لزجت
  3. شیر با سیستم تقسیم جریان ترجیحی
  4. شیرهای کاهنده سرعت
  5. تقسیم کننده های جریان
  6. شیرهای کنترل جریان تناسبی
  7. شیرهای نشستی یا پاپتی یا سوپاپی
  8. شیرهای اسپولی یا قرقره ای یا لغزشی

شیرهای کنترل جریان در چهار دسته کلی: ثابت (غیر قابل تنظیم)، قابل تنظیم، خفه کننده و جبران کننده فشار طبقه بندی می شوند. 

در شیرهای کنترل جریان، میزان جریان عبوری و افت فشار در گلوگاه به یکدیگر وابسته بوده و در صورت افزایش میزان جریان عبوری، افت فشار با مربع افزایش جریان، افزایش می یابد.

به عبارت دیگر، تا زمانی که اختلاف فشار در دو طرف یک شیر کنترل جریان ثابت باقی بماند، مقدار جریان عبوری از آن تغییر نخواهد کرد.

شیرهای فاقد سیستم جبران کننده فشار در مواردی که فشار سیستم نسبتا ثابت بوده و تنظیم دقیق سرعت مورد نیاز نباشد مورد استفاده قرار می گیرند.

در اکثر موارد یک شیر یکطرفه در ساختمان شیر کنترل جریان تعبیه شده و عبور آزاد جریان را در جهت عکس ممکن سازد.

ساده ترین نوع این شیرها، محدود کننده های جریان هستند که بصورت یک گلوگاه ساده و یا یک صفحه سوراخ دار می باشند و یا با ایجاد سوراخ در ساچمه شیر یکطرفه ساخته می شوند.

به منظور آشنایی بیشتر با هر یک از انواع شیرهای کنترل جریان نام برده، مقالات مرتبط با آنها را در بخش مقالات آموزش هیدرولیک مطالعه نمایید.

نوشته های مرتبط