مقالات

شیر با سیستم تقسیم جریان ترجیحی

شیر با سیستم تقسیم جریان ترجیحی

کاربرد عمومی شیرهای با سیستم جریان ترجیحی معمولا در سیستمهائی است که از یک پمپ جهت تغذیه دو یا چند مدار استفاده می شود. در این سیستم ها تغذیه مدار ثانویه پس از پایان تغذیه مدار اول شروع می شود.

مدار اولیه می تواند شامل یک سیستم ترمز یا فرمان و یا مدارهای ایمنی دیگر باشد. برای مثال در یک تراکتور، جریان پمپ باید بین سیستم مدار فرمان و بالابر بیل تقسیم شود. اما اولین گام اطمینان از کنترل مدار فرمان است تا پس از آن روغن به مدار محرک بیل ارسال گردد.

نوشته های مرتبط