مقالات

معرفی شیرهای هیدرولیکی

معرفی شیرهای هیدرولیکی

منظور از شیرهای هیدرولیکی چیست؟

واحد کنترل و اجزای آن مهمترین قسمت هر سیستم هیدرولیک را تشکیل می دهد. بنابراین اطلاع از وظایف و نحوه کارکرد اجزاء کنترلی بسیار مهم است و از اساسی ترین وظایف طراح و حتی اپراتور سیستم هیدرولیک به حساب می آید. به طوری که در صورت انتخاب نادرست دقیق اجزاء، مدار طبق برنامه عمل نخواهد کرد.

شیرهای هیدرولیکی در واقع همان  اجزای کنترلی مدار هیدرولیک هستند. که وظیفه کنترل انرژی سیال را بر عهده دارند.

شیرهای هیدرولیکی را می توان از لحاظ نحوه قرارگیری و نصب در مدار، عملکرد، نوع تحریک، و مکانیزم داخلی طبقه بندی نمود که در ادامه هر چهار نوع طبقه بندی عنوان می شود.

شیرهای هیدرولیکی به لحاظ نحوه نصب در مدار هیدرولیکی به سه دسته بلوکی، خطی و کارتریجی تقسیم می شوند. این طبقه بندی در بخش شیرهای هیدرولیکی فروشگاه هیدروال مورد استفاده قرار گرفته است. 

شیرهای هیدرولیکی را از نظر عملکرد نیز می توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود:

 • شیرهای کنترل جهت   
 • شیرهای کنترل فشار       
 • شیرهای کنترل جریان

اما از نظر نوع تحریک، شیرها در پنج نوع زیر در بازار عرضه می شوند:

 1. تحریک دستی           
 2. تحریک بوسیله فشار سیال بطور مستقیم و یا از طریق مدار فرمان
 3. تحریک سولونوئیدی (برقی)     
 4. تحریک مکانیکی یا بادامکی
 5. تحریک هوائی

همچنین شیرهای هیدرولیکی از نظر ساختار داخلی در پنج نوع زیر تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرند:

 1. مکانیزم سوپاپی
 2. مکانیزم دیافراگمی
 3. مکانیزم ساچمه ای 
 4. مکانیزم قرقره ای

شیرهای کنترل جهت

شیرهای کنترل جهت به منظور کنترل جریان سیال در مدار مورد استفاده قرار گرفته و تعیین کننده مسیر عبور سیال هستند. برای مثال، این شیرها می توانند جهت حرکت یک جک یا موتور هیدرولیکی را تعیین کنند. این شیرها با توجه به نوع وظیفه خود به انواع یکطرفه، ماکوئی، دو راهه، چندراهه، سوئیچهای حدی و تناسبی تقسیم می شوند.

شیرهای کنترل فشار

شیرهای کنترل فشار به منظور تنظیم فشار مورد استفاده قرار گرفته و از نقطه نظر کارکرد در انواع شیرهای اطمینان، کاهنده فشار، ترتیبی، بی بار کننده، متعادل کننده و سوئیچهای فشاری تقسیم بندی می شوند. در برخی موارد برای کنترل فشار، از پمپ هایی که دارای سیستم جبران کننده فشار هستند نیز استفاده می شود.

شیرهای کنترل جریان

شیرهای کنترل جریان با تنظیم میزان جریان ورودی به (و یا خروجی از) عملگرها سرعت آنها را تنظیم می کند. این شیرها در انواع، شیرهای کنترل جریان ثابت، شیرهای کنترل جریان متغیر (قابل تنظیم)، شیرهای کنترل جریان با سیستم جبران کننده فشار، شیرهای ایجادکننده شتاب منفی، تقسیم کننده های جریان و شیرهای الکتروهیدرولیکی سرو گروه بندی می گردند.

از شیرهای کنترل جریان بدون سیستم جبران کننده فشار در مواقعی که کنترل دقیق سرعت مورد نظر نباشد استفاده می شود. در این حالت با تغییر میزان فشار، اندازه دبی سیستم نیز دچار تغییر می شود. اما در انواع با سیستم جبران کننده فشار، در اثر تغییرات فشار، سیستم داخلی به طور خودکار برای فراهم کردن دبی ثابت تنظیم می شود.

نوشته های مرتبط