مقالات

فشار شکست و مازاد

فشار شکست و فشار مازاد

فشارشکست فشاری است که در آن شیر اطمینان شروع به باز شدن می نماید. برای باز شدن کامل مجرای خروجی شیر اطمینان به مخزن و در نتیجه تخلیه کل جریان، فشار باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

فشاری که در آن، مجرا کاملا باز شده و به کل جریان سیال اجازه تخلیه داده می شود، فشار معادل کل جریان نامیده می شود. به اختلاف بین دو فشار مذکور یعنی فشار شکست و فشار معادل کل جریان، فشار مازاد و یا فشار بیش از حد گفته می شود.

در موارد بسیاری این اختلاف فشار مطلوب نبوده و مجاز نیست. در هر صورت وجود فشار مازاد در مدار تلویحاً به معنای اتلاف توان است. در نتیجه به منظور کاهش فشار مازاد، از شیرهای اطمینان مجهز به خط فرمان (شیر اطمینان ترکیبی) استفاده می گردد.

لازم به ذکر است که شیر اطمینان ساده فقط در اندازه های نسبتا کوچک قابل دسترس است. زیرا طراحی فنری قوی که بتواند سوپاپ را در فشار و دبی بالا بسته نگاه دارد کار دشواری است. به عبارت بهتر، با افزایش دبی عبوری و در نتیجه بزرگ شدن اندازه شیر و سوپاپ، به فنر بزرگتری جهت بسته نگاه داشتن شیر در فشارهای عادی نیاز است.

اما هنگام استفاده از فنر بزرگ اختلاف بین فشار شکست و فشار نظیر عبور کل جریان بصورت قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. نتیجتاً از آنجا که در شیر اطمینان ساده اختلاف بین فشار شکست و فشار نظیر عبور کل جریان، زیاد است، از شیر اطمینان ساده جهت سیستمهای هیدرولیک با کنترل دقیق استفاده نمی شود.

نوشته های مرتبط