مقالات

مقایسه چهار موتور الکتریکی

مقایسه چهار موتور الکتریکی

 

موارد زیر به صورت صعودی مرتب شده اند؛ بنابراین، مثلاً در مورد سرعت، موتور القایی AC کمترین مقدار را داشته و بدترین عمل کرد را دارد؛ اما در مورد صدا، موتور بدون جاروبک، که دارای کمترین مقدار است؛ بهترین عمل کرد را دارد. به دلیل وجود مدل های گوناگون برای هر نوع موتور الکتریکی، این مقایسه ها حدودی هستند. 

 

۱- سرعت:

القایی  AC< آهن ربای دائم = بدون جاروبک < یونیورسال

۲- قدرت:

القایی  AC< آهن ربای دائم < بدون جاروبک < یونیورسال

۳- بازده:

القایی  AC< یونیورسال < آهن ربای دائم < بدون جاروبک

۴- طول عمر:

یونیورسال < آهن ربای دائم < بدون جاروبک = القایی AC

۵- تعمیر و نگهداری:

بدون جاروبک = القایی  AC < آهن ربای دائم < یونیورسال

۶- صدا:

بدون جاروبک < القایی  AC< آهن ربای دائم < یونیورسال

۷- تنظیم سرعت:

یونیورسال < آهن ربای دائم < القایی  AC< بدون جاروبک

۸- گشتاور راه اندازی:

القایی AC <  یونیورسال < آهن ربای دائم = بدون جاروبک

۹- اندازه:

یونیورسال < آهن ربای دائم = القایی AC < بدون جاروبک

۱۰- اینرسی:

آهن ربای دائم < بدون جاروبک < القایی = AC یونیورسال

۱۱- هزینه:

القایی  AC< یونیورسال = آهن ربای دائم < بدون جاروبک

۱۲- کنترل:

یونیورسال (کنترل ساده) < القاییAC  (ساده – پیچیده) < آهن ربای دائم = بدون جاروبک (پیچیده)

۱۳- ارتعاش:

آهن ربای دائم < القایی  AC< یونیورسال < بدون جاروبک

نوشته های مرتبط