مقالات

مقایسه پارامترهای موتورهای الکتریکی

مقایسه پارامترهای ۷ موتور الکتریکی گوناگون

 

عمل کرد موتورها در هر مورد به صورت صعودی مرتب شده است؛ یعنی موتور سمت راست بدترین عمل کرد و موتور سمت چپ بهترین عمل کرد را داراست . 

 

۱- حرارت موتور:

یونیورسال

۲- سرعت:

AC < BLDC = آهن ربای دائم < BDC < یونیورسال = PMSM < SBLDC

۳- قدرت:

AC = BDC = آهن ربای دائم < SBLDC < PMSM = BLDC < یونیورسال

۴- بازده:

یونیورسال < BDC = آهن ربای دائم < AC = PMSM = SBLDC < BLDC

۵- تعمیر و نگهداری:

یونیورسال < PMSM = آهن ربای دائم < BDC < AC = SBLDC = BLDC

۶- صدا:

یونیورسال < BDC < آهن ربای دائم < PMSM < AC < SBLDC = BLDC

۷- تنظیم سرعت:

یونیورسال = PMSM < آهن ربای دائم < AC = BDC < SBLDC = BLDC

۸- گشتاور راه اندازی:

PMSM < BLDC = SBLDC = آهن ربای دائم < یونیورسال < BDC < AC

۹- اندازه:

یونیورسال < AC = BDC = آهن ربای دائم < PMSM < SBLDC = BLDC

۱۰- هزینه:

SBLDC < BLDC < آهن ربای دائم = یونیورسال < PMSM = AC = BDC

۱۱- هزینه کنترل:

AC = BLDC = آهن ربای دائم < PMSM < SBLDC < یونیورسال = BDC

۱۲- ارتعاش:

BLDC = BDC < آهن ربای دائم < PMSM = یونیورسال < AC < SBLDC

نوشته های مرتبط