مقالات

میدان مغناطیسی در موتور سنکرون

میدان های مغناطیسی در موتور سنکرون

 

میدان های مغناطیسی در موتور سنکرون عبارتند از:

۱- میدان روتور ۲- میدان استاتور

ساز و کار موتور سنکرون:

میدان روتور تمایل به هم راستایی با میدان استاتور دارد؛ از این رو شروع به چرخیدن می کند. همواره میان این دو میدان، زاویه ای وجود دارد که با افزایش گشتاور زیاد می شود؛ بنابراین، همواره روتور، میدان مغناطیسی استاتور را تعقیب می کند؛ اما هیچ گاه به آن نمی رسد. در تصویر مقابل، B نشان دهنده میدان مغناطیسی و F نشان دهنده نیرو است. FR و FS به ترتیب نماد نیروی مغناطیسی روتور و استاتور هستند. “دایره ضرب در” و “دایره نقطه” نیز به ترتیب میدان های درون سو (عمود بر صفحه کاغذ به سمت درون) و برون سو (عمود بر صفحه کاغذ به سمت بیرون) را نمایش می دهند. wsync نشان دهنده چرخش موتور سنکرون است. 

 

میدان های مغناطیسی در موتور
نیروهای مغناطیسی موجود در یک موتور سنکرون

دلیل نبود گشتاور راه اندازی در موتور سنکرون

چون میدان مغناطیسی چرخان استاتور با سرعت بسیار زیادی می چرخد؛ روتور به دلیل داشتن لختی (اینرسی) نمی تواند تغییرات میدان را دنبال نموده و شروع به چرخش کند؛ از این رو، موتور سنکرون راه اندازی نمی شود.

قفل شدن مغناطیسی: جذب قطب های ناهم نام روتور و استاتور

دلیل پدیده قفل شدن: صفر شدن سرعت نسبی میدان های روتور و استاتور

نتیجه پدیده قفل شدن: تولید گشتاور الکترومغناطیسی حالت دائمی در موتور سنکرون

حالت دفع: قرارگیری قطب های هم نام روتور و استاتور در کنار هم

نتیجه پدیده دفع: ایجاد نیروی دافعه بیشینه میان روتور و استاتور

تصویر زیر حالت های جذب و دفع میدان های روتور و استاتور را نمایش می دهد.

میدانهای-مغناطیسی-در-موتور-سنکرون
میدان های روتور و استاتور الف) حالت جذب (قفل شدن) ب) حالت دفع

نوشته های مرتبط