مقالات

موتورهای هیدرولیکی

موتورهای هیدرولیکی (هیدروموتورها)

 

تعریف: عملگرهایی با چرخش پیوسته هستند که گشتاور لازم برای چرخاندن بار چرخشی را ایجاد می کنند. این موتورها انرژی جنبشی سیال را به انرژی مکانیکی مبدل می سازند. البته این انرژی مکانیکی تولید شده، لزوماً دورانی نبوده و می تواند به صورت رفت و برگشتی نیز مورد بهره برداری قرار بگیرد.  

فروش انواع پمپ های هیدرولیکی

انواع هیدروموتورها از دیدگاه ساختمان موتور:

۱- هیدروموتور دنده ای: دارای ویژگی های زیر است:

دبی یکنواخت – توان کم – لرزش کم – قدرت کم – استهلاک بالا – بازده حجمی پایین – قیمت مناسب – نشست زیاد روغن – مناسب فشارهای پایین

۲- هیدروموتور پره ای: دارای دو نوع بالانس و آن بالانس است.

الف) ویژگی های موتور پره ای بالانس: لرزش کم – دبی ثابت – توان متوسط

ب) ویژگی های موتور پره ای آن بالانس: لرزش متوسط – دبی متغیر – توان بالا

۳- هیدروموتور پیستونی: دارای دو نوع شعاعی و محوری است.

الف) ویژگی های هیدروموتور پیستون شعاعی: قدرت زیاد – سرعت کم – استهلاک بالا – دبی متغیر

ب) ویژگی های هیدروموتور پیستون محوری: قدرت بالا – دبی بالا – مقاوم در برابر نشست روغن – کنترل پذیری کم – بازده حجمی خوب به ویژه در فشار پایین – لرزش بالا

انواع هیدروموتورهای پیستون محوری:

۱- صفحه مایل

۲- محور خمیده

۳- صفحه مایل – برگشت دهنده متحرک

انواع هیدروموتورها از دیدگاه جابه جایی:

۱- هیدروموتورهای با جابه جایی ثابت: در این هیدروموتورها، تنها راه تغییر سرعت، تغییر حجم روغن انتقالی است.

۲- هیدروموتورهای با جابه جایی متغیر: دامنه تغییر سرعت در این هیدروموتورها گسترده تر است؛ چرا که در آن ها تغییر سرعت با دو راهکار امکان پذیر است:

الف)  کنترل دبی روغن جاری

ب) تغییر میزان جابه جایی موتور

نکته: هیدروموتورهای دنده ای و پره ای از نوع جابه جایی ثابت هستند. هیدروموتورهای پیستونی به هر دو صورت جابه جایی ثابت و جابه جایی متغیر قابل طراحی می باشند.

رابطه میان حجم جابه جایی، سرعت چرخش و گشتاور خروجی یک هیدروموتور:

حجم جابه جایی با سرعت چرخش رابطه معکوس و با گشتاور خروجی موتور رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین، با افزایش حجم جابه جایی یک موتور، سرعت چرخش آن کاهش می یابد؛ زیرا به سیال بیشتری برای گردش موتور نیاز است. در این حالت، گشتاور خروجی موتور افزایش می یابد؛ چرا که فشار سیال به سطح بیشتری از موتور وارد خواهد شد. به طریق مشابه، با کاهش حجم جابه جایی موتور، سرعت چرخش به دلیل نیاز به مقدار سیال کمتر، افزایش یافته و چون فشار سیال به سطح کمتری از موتور وارد می شود؛ گشتاور خروجی موتور کاهش خواهد یافت.

 

مقایسه انواع هیدروموتورها:

جدول ۱ – مقایسه پارامترهای هیدروموتورها:

 موتور دنده ایموتور پیستون محوریموتور پیستون شعاعیموتور پره ای
تراکمبلهنهنهنه
معکوسبلهبلهبلهبله
هزینهکمبالابالامتوسط
بازدهکمبالابالامتوسط
حساسیت به آلودگیکمزیادزیادمتوسط
وزنکمزیادزیادکم
صداکم  کم
تعمیر و نگهداریزیادخوبخوبخوب

جدول ۲- میزان تاثیر پارامترها در انتخاب هیدرو موتورها

پارامتروزنموتور دنده ایموتور پیستون محوریموتور پیستون شعاعیموتور پره ای
تونایی معکوس شدن۳۱۰۱۰۱۰۱۰
هزینه خرید۵۹۷۷۸
بازده۵۶۹۹۷
بیشینه سرعت۲۶۹۹۶
بیشینه گشتاور۳۶۹۹۹
حساسیت به آلودگی۲۹۵۵۷
صدا۲۶۸۸۷
وزن۲۹۶۶۹
تعمیر و نگهداری۳۵۸۸۸
مجموع۲۷۳۳/۷۰۳۷/۸۰۳۷/۸۹/۷

بنابراین، بهترین موتور هیدرولیکی، موتور پیستونی است. در میان موتورهای پیستونی، بیشترین بازده متعلق به موتور دوار پیستونی (محوری با محور خمیده و جابه جایی ثابت) است.

نوشته های مرتبط