مقالات

آشنایی با انواع آکومولاتور

آکومولاتورها یا انباره های هیدرولیکی

آکومولاتور یا انباره هیدرولیکی را می توان به عنوان یک منبع قدرت ثانویه در نظر گرفت، که انرژی پتانسیل سیال غیر قابل تراکم را ذخیره نموده و در هنگام نیاز این انرژی را به سیستم باز می گرداند. این ذخیره سازی انرژی معمولا به وسیله مکانیزمهای وزنه ای، فنری و یا گازی انجام می شود.

انباره نوع جدا شده (دارای جداکننده فیزیکی بین گاز و روغن) دارای عمومی ترین و قابل قبول ترین کاربرد در صنعت هیدرولیک است. این نوع انباره را می توان به سه دسته کلی زیر تقسیم نمود: