محصولات هیدرولیکی دوپلوماتیک- فروشگاه هیدرولیکی هیدروال

شیرهای خطی دوپلوماتیک

Duplomatic Inline Valves

معرفی طبقه بندی و انواع شیرهای هیدرولیکی

واحد کنترل و اجزاء آن مهمترین قسمت هر سیستم هیدرولیک را تشکیل می دهد. اطلاع از وظایف و نحوه عملکرد اجزاء کنترلی بسیار مهم بوده و از اساسی ترین وظایف طراح و حتی اپراتور سیستم هیدرولیک محسوب می گردد و در صورت عدم انتخاب دقیق اجزاء، مدار مطابق برنامه عمل نخواهد کرد. انرژی سیال توسط وسایل کنترلی که اصطلاحا شیر نامیده می شوند کنترل می گردد. شیرها از نقطه نظر نوع عملکرد به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

  • شیرهای کنترل جهت 
  • شیرهای کنترل فشار
  • شیرهای کنترل جریان

شیرهای کنترل جهت بمنظور مدیریت بر نحوه جریان سیال در مسیرهای ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته و تعیین کننده مسیر عبور جریان سیال در مدار می باشند. بعنوان مثال، می توانند جهت حرکت یک سیلندر یا موتور هیدرولیکی را تعیین نمایند. این شیرها با توجه به وظایف خود به انواع یکطرفه، ماکوئی، دو راهه، چندراهه، سوئیچهای حدی و تناسبی تقسیم می شوند.

شیرهای کنترل فشار بمنظور کاهش، تنظیم و محدود کردن فشار مورد استفاده قرار گرفته و از نقطه نظر عملکرد در انواع شیرهای اطمینان، کاهنده فشار، ترتیبی، بی بار کننده، متعادل کننده و سوئیچهای فشاری تقسیم بندی می گردند. در پاره ای موارد از پمپهای دارای سیستم جبران کننده فشار نیز بعنوان نوعی کنترل کننده فشار استفاده می شود.

شیرهای کنترل جریان با تنظیم میزان جریان ورودی به (و یا خروجی از) عملگرها سرعت آنها را تنظیم کرده و در انواع، شیرهای کنترل جریان ثابت، شیرهای کنترل جریان متغیر (قابل تنظیم)، شیرهای کنترل جریان با سیستم جبران کننده فشار، شیرهای ایجادکننده شتاب منفی، تقسیم کننده های جریان و شیرهای الکتروهیدرولیکی سرو دسته بندی می شوند. از شیرهای کنترل جریان بدون سیستم جبران کننده فشار در مواقعی که کنترل دقیق سرعت مورد نظر نباشد استفاده می شود. در این حالت با تغییر میزان فشار، مقدار دبی سیستم نیز دچار تغییر می گردد. ولی در انواع با سیستم جبران کننده فشار، در اثر تغییرات فشار، سیستم داخلی بصورت اتوماتیک جهت تامین دبی ثابت تنظیم می شود.

از نظر نوع تحریک، شیرها در انواع مختلف زیر ارائه می شوند:

  • تحریک دستی
  • تحریک بوسیله فشار سیال بطور مستقیم و یا از طریق مدار فرمان
  • تحریک سولونوئیدی (برقی)
  • تحریک مکانیکی یا بادامکی
  • تحریک هوائی

همچنین در ساختمان داخلی شیرها انواع مکانیزمهای سوپاپی، دیافراگمی، ساچمه ای و قرقره ای مورد استفاده قرار می گیرند.