آکومولاتور یا انباره پیستونی

در آکومولاتور پیستونی، پیستون به عنوان جداکننده گاز از روغن عمل می کند. عیب اصلی آکومولاتورهای پیستونی، گران بودن هزینه های ساخت و محدودیتهای ابعادی می باشد. از طرف دیگر، قابلیت کاربرد در سیستمهای عمل کننده در دماهای بسیار بالا و بسیار پایین (با بهره بردن از اورینگهای آب بندی مناسب) از مزایای اصلی آنها بشمار می آید. در سیستمهای عمل کننده در فشار پایین، اصطکاک در آب بندها مسئله ساز می باشد. بعلاوه آکومولاتور پیستونی باید در فواصل زمانی زیاد شارژ گردد (بخاطر وجود نشتی).

به دلیل اینرسی پیستون و اصطکاک در آب بندها، از این نوع آکومولاتور به عنوان جاذب ضربه و جبران کننده ضربانهای فشار استفاده نمی گردد. آکومولاتورهای پیستونی تا زیر ۲۰۰ گالن در دسترس می باشند. در آکومولاتور پیستونی نیز، پیستون نباید به کف استوانه برخورد نماید.