آکومولاتور یا انباره دیافراگمی

در آکومولاتور یا انباره دیافراگمی، یک دیافراگم الاستیک، روغن را از گاز جدا می کند. هنگام شارژ کامل، زائده تعبیه شده در کف دیافراگم، ضمن مسدود نمودن مجرای روغن، از کشیده شدن دیافراگم به داخل آن مجرا نیز جلوگیری می نماید. شارژ و کنترل فشار آکومولاتور از طریق سوپاپ تعبیه شده در بالای آن صورت می گیرد.

روغن ارسالی از پمپ به آکومولاتور موجب تغییر شکل دیافراگم و ذخیره انرژی گشته و در هنگام نیاز، این انرژی آزاد شده و روغن ذخیره شده جهت استفاده به سیستم برمی گردد. مهمترین مزیت این نوع آکومولاتور، وزن کم (نسبت به حجم سیال ذخیره شده) می باشد. با توجه به این مزیت، در صنعت هوانوردی از این نوع آکومولاتور استفاده می شود.