آکومولاتور یا انباره کیسه ای

در آکومولاتور یا انباره نوع کیسه ای بمنظور جداسازی گاز از روغن از یک کیسه الاستیک (بادکنک) استفاده می شود. به هنگام انبساط کامل کیسه، مجرای ورودی روغن بوسیله یک شیر سوپاپی (که در مقابل عملکرد سریع بادکنک محافظت شده است) مسدود می گردد.

مزیت عمده این نوع آکومولاتور، آب بندی کامل بین محفظه های گاز و روغن می باشد. پاسخ سریع کیسه به نوسانات فشار (به دلیل وزن سبک) موجب کاربرد مناسب این نوع آکومولاتور در سیستمهای جاذب ضربه و تنظیم فشار گردیده است. آکومولاتورهای کیسه ای باید بگونه ای طراحی شوند که بیش از ۸۵% آن پر و یا بیش از ۸۵% آن خالی نگردد.

آکومولاتورهای کیسه ای معمولا تا ظرفیت کمتر از ۴۰ گالن در دسترس می باشند.