مقالات

آشنایی با سیلندر هیدرولیک

سیلندر هیدرولیک (جک هیدرولیک) چیست؟

سیلندر یا جک هیدرولیک مبدل یا عملگری است که انرژی سیال را به حرکت خطی تبدیل می کند.

انرژی سیال:

ناشی از فشار سیال است؛ بنابراین، هرچه فشار سیال بالاتر باشد؛ انرژی بیشتری در خود دارد.

ساز و کار سیلندر یا جک هیدرولیکی:

سیلندر یا جک، شامل یک سیلندر و پیستون است که سیال پرفشار وارد آن شده و به پیستون، نیرو وارد کرده و آن را به حرکت در می آورد و سپس به صورت سیال کم فشار از آن خارج می شود.

بالابر هیدرولیکی:

شکل ۱، بالابری هیدرولیکی را نمایش می دهد که پیستون آن بر اثر نیروی سیال در حال حرکت رو به بالا است. اجزای این بالابر عبارت اند از:

۱- درگاه ورود و خروج روغن

۲- روغن پرفشار

۳- دیواره سیلندر

۴- پیستون

۵- بار خارجی

بالابر هیدرولیکی
بالابر هیدرولیکی

کورس پیستون: فاصله ای که پیستون به هنگام باز و بسته شدن می پیماید.

رابطه میان نیروی سیال با مساحت سطح مقطع پیستون:

بنابر رابطه (F = P.A) رابطه میان نیرو و مساحت مستقیم است؛ بنابراین، هرچه سطح مقطع یک پیستون بزرگ تر باشد؛ نیروی بیشتری به پیستون و بار خارجی وارد می شود.

سیلندر RAM: سیلندر با قطر بسیار زیاد و در نتیجه، با توان تولید نیروی بسیار بالا

انواع سیلندرها از دیدگاه جهت ورود روغن:

۱- یک سویه یا یک طرفه (یک کاره)

۲- دوسویه یا دو طرفه (دوکاره)

انواع سیلندرهای یک کاره: برگشت با نیروی خارجی – برگشت با فنر

انواع سیلندرها از دیدگاه شکل و ساختمان:

۱- ساده یا یک مرحله ای: دارای سیلندر با بدنه صلب و بدون حرکت

۲- تلسکوپی یا چند مرحله ای (چند آنتن): دارای سیلندر با لوله های تو در تو با توانایی باز شدن و فرو رفتن در هم لوله ها

مزیت: دارای کورس بلندتر

شکل مقابل، نمونه ای از سیلندرهای هیدرولیکی را نمایش می دهد.

سیلندر هیدرولیکی (جک هیدرولیکی)
سیلندر یا جک هیدرولیکی

نوشته های مرتبط